คณะการทำงานของ Section 3011

ทีมงาน     

PRX302 Writing for Public Relations ( Section. 3011)     

eaw-3011-resize.jpg

หัวหน้า Section     นายสิทธิกร     สิงห์โต   

                  “การที่ได้ทำงานตรงนี้ทำให้ได้เรียนรู้ วิธีการทำงานต่างๆมากมาย ทำให้รู้เกี่ยวกับ ระบบการทำงานเป็นทีมว่าจะต้องมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในการทำงาน  ทำให้รู้ถึง ระบบของการเขียนข่าวให้ถูกต้องตามหลักวิธีการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และยังทำให้เกิดการสามัคคีกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วย ถึงแม้บางเวลาจะมีการท้อถอยเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ต้องทำให้สำเร็จจนได้”  

cimg4350.jpg

\ผู้ดูแล  Blog      นายกรภัทร  ศรวารี

กลุ่ม  1

 aum-3011resize.jpg 

1.  จิรายุ   อิ่มทรัพย์                          1470304906    กองบรรณาธิการ

2.  ธัณย์สิตา     ธนโชคชัยพงศ์    1470306943    กองบรรณาธิการ

3.  นนท์ธีรา หงส์มณี                     1470309343    กองบรรณาธิการ

4.   สิทธิกร     สิงห์โต                   1470301183       ทีมเขียนข่าว +หัวหน้าsection

5.   กนกวรรณ ศรีจิรางกูล              1470303478    ทีมเขียนข่าว+ผู้ประสานงาน 

6.  พุทธินันท์   พฤทธิ์มงคลไชย    1470304419   ทีมเขียนข่าว +หัวหน้ากลุ่ม

7.  วรรณวิษา  หวังสุดใจ               1470302751    ทีมภาพและศิลป์

8.   กรภัทร  ศรวารี                         1470310507    ทีมภาพและศิลป์+ผู้ดูแลblog

9.   พงศกร           เรนเรือง            1470311133      ทีมภาพและศิลป์

10.  จิราภรณ์   จวงจันทร์              1470320241     ทีมภาพและศิลป์

 **********

กลุ่ม  2

pic-numfon-3011.jpg

1.  กชามาศ ป่าลั่น                               1480303690        กองบรรณาธิการ                         

2.  ปัญญาพร ชัยฉัตรพรสุข              1480304805        กองบรรณาธิการ          

3.  ภูริวัจน์ โชคสิริธนรัตน์                1480310398         กองบรรณาธิการ                       

4.  อัญชลี ประพันธ์                             1480309192         ทีมเขียนข่าว                           

5. ฐณกรณ์ พิธิตชัยพจนารถ             1440300174         ทีมเขียนข่าว 

6.  เฉลิมพล ทองดี                              1480309903         ภาพและศิลป์                            

**********

กลุ่ม  3

chacasection-3011-g-3.jpg

 

1.  ชฎาพร วัฒนพาณิชดิลก     1470307263    กองบรรณาธิการ

2.  มณีพันธ์ ทั้งไพศาล             1470300698    กองบรรณาธิการ

3.  ธันญารัตน์ ทองแก้ว            1470315837   กองบรรณาธิการ 

4.  ศศิวิมล ชูแก้ว                     1470317528    กองบรรณาธิการ

5.  สุภัทรี สะแกงาม                  1460325465    เขียนข่าว

6.  แคทรียา ดีรัสมี                   1470331479   เขียนข่าว

7.  เบญจวรรณ อภิวิชาญาณ    1470331545    เขียนข่าว

 8.  วิษุวัต สังข์ศร                      1480305109    ทีมภาพและฝ่ายศิลป์

9.  อมรเทพ เกียรติฐิตินันท์    1480305489      ทีมภาพและฝ่ายศิลป์

10.  วิทู   บุญญา                        1480307477   ทีมภาพและฝ่ายศิลป์

**********

กลุ่ม  4

popor-3011-resize.jpg

1.สุพจน์           ไพบูลย์พุฒิพงศ์            1450313190  กองบรรณาธิการ 

2.ธนาวรรณ     จุลโนนยาง                   1460319062  กองบรรณาธิการ        

3.วรทัศน์          เลิศมั่นคงเดช               1470306562 กองบรรณาธิการ     

4.ฐิติพงศ์         เนตรพ่วง                     1470313378  เขียนข่าว 

5.ญานน           จิตต์วงศ์เลิศ                 1470331719  เขียนข่าว 

6.อิสริยา          วิทยวิรานนท์                1480300613  ฝ่ายศิลป์  

7.ภัทรพงษ์       จารุสุวรรณภูมิ             1470306745 ฝ่ายศิลป์

**********

โฆษณา
Published in: on ธันวาคม 8, 2007 at 4:38 pm  ให้ความเห็น  

The URI to TrackBack this entry is: https://bucapr.wordpress.com/2007/12/08/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-section-3011/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: