คณะทำงานของเรา Section 3014

หัวหน้า Section/ ผู้ดูแล  Blog  นายธีระ บุตรรัตนะ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับอย่างสม่ำเสมอ และทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิ่งที่เรียกว่า ความรู้  ได้อย่างดีที่สุด กอปรกับได้สิ่งที่เพิ่มทักษะความสามารถของการใช้ความคิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความสามารถของการเป็นนักศึกษา แต่สิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้เลย นั่นก็คือ การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในหลักสูตรของการเรียนการสอนในวิชา PRX302 ที่ให้นักศึกษาฝึกการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่ม  1

_____1.jpg

นายสุชาติ  มานะพูลทรัพย์       ID. 1480324183           (  หัวหน้ากลุ่ม  )

นางสาวอาภรณ์  วงค์ระเบียบ   ID. 1480318599           (  เลขา  )

นายชวรัตน  ทัศนปัญญา          ID. 1480316908           (  ผู้ประสานงาน  )

นายธีระ  บุตรรัตนะ                 ID. 1480315975           (  กองบรรณาธิการ  )

นางสาวภรภัทร  แก้วรัตน์        ID. 1490316690           (  กองบรรณาธิการ  )

นายพัชระ นะวันอ่อน               ID: 1480329208          (  กองบรรณาธิการ  )

นางสาวเมธาวี  นวรัตน์            ID. 1480331014           (  ผู้เขียนข่าว  )

นางสาวปิ่นอุมา  อยู่ดี               ID. 1480311602           (  ผู้เขียนข่าว  )

นายเอกพจน์  ชูจำ                   ID. 1480309655           (  ผู้เขียนข่าว  )

นายกิติพันธุ์  ศักดาทร             ID. 1480330412           (  ช่างภาพ  )

นายสิรวิชญ์  จารุสมบัติ            ID. 1480318417           (  ฝ่ายศิลป์  )

 

**********

 

กลุ่ม  2

_____2.jpg

 

มณศิกานต์   จรัสพันธุ์กุล         ID: 1480308806         ภาพ/เสียง,

พันทิพา  อัมภิกาภรณ์               ID:  1480330586        หัวหน้า,

สุภาพร อัศววุฒิพงษ์                ID: 1480311891         เขียนข่าว,

วรรณ  ปัทมบริสุทธิ์                  ID:1480315488          เขียนข่าว,

ชลธิชา  สมบูรณ์ผล                 ID: 1480332012          เลขา,

พิมพ์นิภา   พูลอ่อน                  ID: 1480305638         ประสานงาน,

วิลาสินี  สารพร                        ID: 1480331972          ประสานงาน,

มณทิรา   บัวอินทร์                  ID: 1480313590          ภาพ/เสียง, 

ไพจิตร  เภาโพธิ์                      ID: 1480305547         ภาพ/เสียง,

กัณต์กนิษฐ์  ผลแจ้ง                ID: 1480308673          บรรณาธิกา,

ปวีณา  เกิดน้อย                       ID:  1480305935        บรรณาธิการ

 

 **********

กลุ่ม  3

 

_____3.jpg 

 

นายสุภโชค                จารุสิริมงคล       1480315421     (หัวหน้ากลุ่ม)

นางสาววราภรณ์          ชอบรักษ์ฉันท์  1480331345     (เลขา)

นายเมธาวี                  แตงทรัพย์         1480319837   (เขียนข่าว)

นางสาวราชาวดี           สุขมี                1480319936     (เขียนข่าว)

นายกฤษฎา                 ธนขจร            1480329075     (ภาพและศิลป์)

นางสาวณัฎฐีวสุ          รักสกุลกานต์    1480329117    (ภาพและศิลป์)

นางสาวสันนิภา          โลหะสุวรรณ์        1480312774  (ประสานงาน)

นางสาวพิมพ์ชนก        สมสอาด            1480314622   (ประสานงาน)

นางสาวธัญญารัตน์       จาบรรณ์           1460323460   (บรรณานุกรม)

นางสาวธัญญาภรณ์    เพชรนิธิพงศ์     1480317211    (บรรณานุกรม)

 

**********

โฆษณา
Published in: on ธันวาคม 10, 2007 at 2:35 pm  ให้ความเห็น  

The URI to TrackBack this entry is: https://bucapr.wordpress.com/2007/12/10/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-section-3014/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: