Press Release

เรียนรู้แดนมังกร สะท้อนวิถีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Beijing Institute of Tourism, Union University  สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการเรียนรู้แดนมังกร สะท้อนวิถีไทย เพื่อเรียนรู้โดยตรงกับเจ้าของภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 มกราคม 2551  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Beijing Institute of Tourism, Union University มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการเรียนรู้แดนมังกร : สะท้อนวิถีไทย ตั้งแต่วันที่ 2-22 มีนาคม 2551 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนกับเจ้าของภาษา ทำให้เข้าใจถึงที่มาของภาษาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังพัฒนาให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและมีความรอบรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสังคมอื่นมากขึ้น เนื้อหาการเรียนเน้นฝึกทักษะการฟัง-พูด รวม 39 ชั่วโมง พร้อมวิชาเสริมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน อาทิ ศิลปะการป้องกันตัวของจีน การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษแบบจีน การทำอาหารจีน และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวจีน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 รับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 54,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไทโทร.  0 2350 3500 ต่อ 1670, 1671คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิตโทร.  0 2902 0299 ต่อ 2660, 2670, 2679 

โฆษณา
Published in: on มกราคม 4, 2008 at 4:16 pm  ให้ความเห็น  

The URI to TrackBack this entry is: https://bucapr.wordpress.com/2008/01/04/press-release/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: